Vlastnosti

 • pevnostná trieda 52,5 R
 • normálny nárast počiatočných pevností
 • nízka objemová rozpínavosť
 • výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vysoké počiatočné a konečné pevnosti v tlaku

Použitie

 • výroba najpevnejších betónov
 • vopred predpínané konštrukcie
 • konštrukcie s vysokou počiatočnou pevnosťou
 • prefabrikované stavebné dielce
 • betonársky tovar ako krytina a tvarovky
 • nivelizačné hmoty a špeciálna malta
 • výroba porobetónu

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • CEM I 52,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.