Vlastnosti

 • pevnostná trieda 32,5 N
 • normálny nárast počiatočných pevností
 • výborná spracovateľnosť
 • vhodný na spracovanie najmä v lete
 • veľmi ľahké kladenie poteru
 • výborná plasticita
 • zvýšená odolnosť v agresívnych prostrediach

Použitie

 • prostý betón a železobetón
 • betón nižších a stredných pevnostných tried
 • výroba omietok a mált na murovanie
 • vhodný na výrobu poterov

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • CEM III/A 32,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.