Ochrana životného prostredia

Danucem Slovensko a.s. sa zameriava na dosahovanie najvyšších štandardov  v oblasti environmentálneho manažmentu a proaktívne pristupuje k výzvam a príležitostiam, ktoré so sebou prináša dekarbonizácia priemyslu.

Ochrana životného prostredia


Princípy environmentálnej politiky

 • ako minimum, dodržiavali všetky príslušné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia 
  a sústavne zlepšovali environmentálne riadenie smerom k najlepším dostupným postupom 
  v odvetví, monitorovať a podávať správy o výkone environmentálneho riadenia, aby sme zabezpečili súlad s politikou,
 • udržiavali otvorenú komunikáciu a zabezpečili, aby naši zamestnanci a dodávatelia dodržiavali svoje environmentálne povinnosti,
 • proaktívne riešili výzvy a možnosti v oblasti zmeny klímy,
 • predchádzali znečisťovaniu životného prostredia, znižovali emisie a optimalizovali spotreby energií, vody a ostatných prírodných zdrojov,
 • podporovali udržateľné inovácie výrobkov, procesov a nové podnikateľské príležitosti,
 • pozitívne rozvíjali vzťahy so zainteresovanými stranami a snažili sa byť dobrými susedmi 
  v každej komunite, v ktorej pôsobíme.

Environmentálny manažment

Zodpovednosť za oblasť environmentálneho riadenia, dodržiavanie jeho princípov a dosahovanie cieľov v tejto oblasti je súčasťou práce vrcholového vedenia ale aj všetkých zamestnancov. Zavedené systémy environmentálneho manažmentu sú pravidelne kontrolované so zreteľom na najlepšie postupy z nášho odvetvia. Výmena skúseností a znalostí v rámci skupiny CRH hrá neoddeliteľnú úlohu v tomto procese. 


Vzťah k životnému prostrediu
 

Usilujeme sa o to, aby sme minimalizovali negatívne vplyvy z priemyselných činností, ktoré vykonávame. Zlepšenia v oblasti výrobných postupov  zahŕňajú optimalizáciu  procesov, minimalizácia tvorby odpadu, využívanie alternatívnych materiálov vo výrobe, energetickú efektivitu a znižovanie tvorby emisií. Investovanie do modernizácie prevádzky zahŕňa posúdenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie, tak aby bola zabezpečená maximálna kontrola zainteresovaných strán. 

Investície do  inovácie postupov a produktov

Využívanie alternatívnych surovín a palív, rozširovanie palivovej základne, investície do využívania druhotných surovín považujeme za súčasť inovatívnych postupov, tak aby naša spoločnosť bola lídrom na trhy s produktami, ktoré minimalizujú svoju ekologickú stopu. Šetrenie prírodnými zdrojmi a ich nahrádzanie alternatívnymi surovinami predstavuje budúcnosť priemyselnej výroby.  

Klimatické zmeny

Ako líder v oblasti výroby cementu a betónu uznávame svoj záväzok v boji s klimatickými zmenami.  V súlade so stratégiou uhlíkovej neutrality sa skupina CRH zaviazala do roku 2030 znížiť svoje emisie o 25 %. V oblasti riadenia skleníkových plynov využívame vysoké štandardy iniciatívy  Cement Sustainability Initiative (CSI) zo Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD), kde je skupina CRH aktívnym členom. Naše cementárne v Rohožníku a Turni nad Bodovou dokážu spracovať až 280 000 t odpadu a využiť energetický potenciál alternatívneho paliva, ktorý by skončil inak na skládkach odpadu. Využívaním alternatívnych surovín ako oceliarenskej trosky šetríme prírodné zdroje a tým významne redukujeme vyprodukované CO₂. 

Cementáreň v Rohožníku využíva odpadové teplo na produkciu elektrickej energie (teplo cementárskej pece v Rankinovom cykle s výkonom 4,9 MW). Vyrobenú elektrickú energiu využívame priamo v závode, čím dochádza k zníženiu tvorby CO₂ až o 200 kg CO₂/MWh oproti štandardnému energetickému mixu, čím nepriamo znižuje emisie CO₂. 

Dokumenty na stiahnutie