Zdravie a bezpečnosť

Ľudský život a zdravie sú najdôležitejšími hodnotami na svete. Našou úlohou je ich chrániť, a preto sme sa zaviazali:

  • Aplikovať a dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nad rámec zákonom stanoveného neustále vylepšovať naše bezpečnostné postupy o najlepšie praktické skúsenosti z nášho odvetvia.
  • Zaistiť, aby všetci zamestnanci a návštevníci prevádzok rešpektovali bezpečnostné pokyny.
  • Zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov a návštevníkov na všetkých našich prevádzkach.
  • Vyžadovať, aby všetci zamestnanci a dodávatelia pracovali bezpečným a povoleným spôsobom v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z národnej legislatívy a najlepšej priemyselnej praxe.
Zdravie a bezpečnosť

Riadenie zdravia a bezpečnosti

V Danucem Slovensko a.s., máme zavedené systémy na riadenie zdravia a bezpečnosti pri práci podľa STN ISO 45001 a interných štandardov našej spoločnosti tzv. „16 Life saving rules“. Pravidelne sledujeme ich dodržiavanie a snažíme sa o ich neustále vylepšovanie, pričom využívame tie najlepšie skúsenosti z oblasti nášho podnikania a samozrejme aj v rámci krajín, v ktorých pôsobíme. 

V našej spoločnosti sme zvýšili úsilie na odstránenie možnosti vzniku smrteľných pracovných úrazov vo všetkých oblastiach našich činností a implementovali sme rozšírené postupy na zabezpečenie toho, aby boli okolnosti takejto udalosti bezodkladne identifikované, a získané poznatky bezodkladne zdieľané v rámci celej skupiny CRH. Eliminácia smrteľných pracovných úrazov je aj naďalej kľúčovým cieľom v rámci celého Danucem regiónu.

Bezpečnosť pri práci

Neustále pracujeme na zlepšovaní výsledkov v oblasti bezpečnosti práce. Naším prvoradým cieľom je prevencia  závažných pracovných úrazov, minimalizácia výskytu ostatných nežiaducich udalostí a z nich vyplývajúcu škôd. Vzhľadom na povahu a veľkosť obchodných podnikov ide o  veľmi náročné ciele. V spoločnosti Danucem Slovensko a.s., budeme aj naďalej venovať tejto oblasti potrebné zdroje a čas, aby sme tieto ciele dokázali dosiahnuť.

Kontakt

Martin Ostrolucký

Koordinátor BOZP