Vlastnosti

 • pevnostná trieda 52,5 N
 • špičková kvalita a dlhá trvácnosť
 • vynikajúca funkčnosť a unikátny vzhľad
 • vysoká počiatočná a konečná pevnosť
 • zlepšuje zadržiavanie vody v betóne
 • znižuje riziko segregácie
 • lepšie spracovanie a čerpanie čerstvého betónu

Použitie

 • výroba pohľadového betónu
 • výroba bieleho a farebného betónu s vhodným farbivom
 • trasportbetón a prečerpávateľný betón
 • prefabrikované betónové prvky a elementy
 • omietky, malty a jednoduché betónové výrobky

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách po 26 t
 • cementáreň Rohožník

Normy

 • Biely portlandský cement s vápencom CEM II/ A-LL 52,5 N je vyrábaný v súlade s normou EN 197-1.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.