Vlastnosti

 • pevnostná trieda 42,5 N
 • výborná spracovateľnosť (omietky, poter, betón)
 • výborná plasticita (poter, betón)
 • veľmi ľahké spracovanie a hladenie poteru
 • bezproblémové spracovanie v miešačke pre strojový poter
 • vysoké konečné pevnosti betónov
 • bezproblémová doprava strojového poteru pneumatickou dopravou

Použitie

 • výroba prostého betónu a železobetónu
 • betón všetkých bežne používaných pevnostných tried

Spôsob expedície

 • balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg
 • uložený na na EUR paletách s fóliou
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • Multicem PLUS zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.