Vlastnosti

 • normálna počiatočná pevnosť
 • pevnostná trieda 42,5 N
 • slinok neobsahuje žiadny hlinitan trojvápenatý (C3A)
 • vysoká konečná pevnosť v tlaku
 • nízka objemová rozpínavosť
 • výborná spracovateľnosť
 • skvelá kompatibilita s plastifikačnými prísadami

Použitie

 • betóny do agresívnych síranových prostredí
 • výroba vodotesných betónov (biele vane)
 • zhotovenie pevnostne náročných základových konštrukcií

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Rohožníku

Normy

 • CEM I 42,5 N – SR 0 zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.