Použitie

  • cesty, diaľnice
  • dopravné plochy
  • rýchlostné cesty
  • parkoviská
  • výrobné a logistické haly
  • trysková injektáž
  • podzemné tesniace steny

Normy

  • DoroCem, DoroLime a DoroFill sú obchodné názvy pre hydraulické spojivá pre vozovky, ktoré zodpovedajú norme EN 13282-2 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody.
  • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
  • Danucem Slovensko a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.