Vlastnosti

 • pevnostná trieda 32,5 N
 • normálna počiatočná pevnosť
 • odolný voči agresívnym síranovým prostrediam
 • nízky vývin hydratačného tepla
 • vyššia objemová stálosť pri betonáži masívnych konštrukcií
 • zvýšená priepustnosť vody v betónových konštrukciách

Použitie

 • prostý betón a železobetón
 • betón nižších a stredných pevnostných tried
 • základový betón do agresívnych síranových prostredí
 • masívne betónové konštrukcie
 • betonáž konštrukcií v prostredí odpadových vôd
 • betonáž priehrad a vodostavebných konštrukcií

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • CEM III/B 32,5 N-LH/SR zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.