Vlastnosti

 • pevnostná trieda 42,5 N
 • výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vytvára nižšie hydratačné teplo

Použitie

 • výroba transportovaného betónu
 • betón stredných a vyšších pevnostných tried
 • výroba klasických a injektážnych mált
 • konštrukcie zo železobetónu

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Rohožníku

Normy

 • CEM II/B-S 42,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.