Vlastnosti

 • pevnostná trieda 32,5 R
 • rýchly nárast počiatočných pevností
 • výborná spracovateľnosť
 • výborná plasticita
 • zvýšená odolnosť v agresívnych prostrediach

Použitie

 • prostý betón a železobetón
 • betón nižších a stredných pevnostných tried
 • výroba podkladových betónov a poterov
 • výroba základových betónov
 • betonáž konštrukcií v agresívnom prostredí (odpadové vody)

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • CEM III/A 32,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.