Vlastnosti

 • pevnostná trieda 42,5 R
 • veľmi rýchly nárast počiatočných pevností
 • nízke objemové zmeny
 • vysoký vývin hydratačného tepla
 • výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vysoké konečné pevnosti v tlaku

Použitie

 • výroba prostého betónu v bytovej a občianskej výstavbe
 • betón vyšších pevnostných tried
 • konštrukcie zo železobetónu
 • stavebné konštrukcie s vyššou počiatočnou pevnosťou
 • výroba stavebných dielov

Spôsob expedície

 • balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg
 • uložený na na EUR paletách s fóliou
 • expedícia zo závodu v Rohožníku

Normy

 • Extracem zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.