Cement a vznik CO₂

Výroba cementu je energeticky náročným procesom, pri ktorom sa uvoľňujú skleníkové plyny, najmä CO₂. V podniku Danucem, poprednej spoločnosti nášho regiónu, sa snažíme o všetko čo je v našich silách, aby sme znížili emisie CO₂. Za týmto cieľom používame alternatívne surovíny a palivá, a optimalizáciou našej výroby znížujeme spotrebu energie. Takto naše cementárne môžu prispieť k zavedeniu obehového hospodárstva a tým aj k zmierneniu klimatických zmien.

Ako sa vyrába cement?


Cement je vyrobený zo slinku + rôznych doplnkových materiálov. Postup je nasledovný:

 1. Príprava surovín na výrobu slinku (vápenec, trocha hliny + rôzne alternatívne prísady ako troska, stavebný a demolačný odpad, alebo iný materiál)
 2. Spaľovanie slinku v peciach pri 1450 ⁰C
 3. Mletie slinku a pridaných materiálov

Aký je vplyv výroby cementu na emisie CO₂?  

1. Surovina na výrobu slinku

Najväčším zdrojom CO₂ je proces, ktorý nazývame kalcinácia (spaľovanie) vápenca. Aby sme znížili množstvo CO₂, ktoré vzniká pri kalcinácii, používame pri výrobe slinku alternatívne suroviny, ako napríklad:

 • stavebný odpad a odpad z demolácií,
 • tehly a dlaždice z búrania,
 • zlievarenské formy a piesok,

 

ktoré nahrádzajú prírodné materiály používané pri výrobe slinku.. Väčšina týchto alternatívnych surovín neobsahuje CO₂, takže v dôsledku ich využívania  je naša CO₂ stopa pri výrobe slinku a cementu menšia. Týmto spôsobom znižujeme emisie CO₂ zo spracovanie surovín až o 30 %.

2. Alternatívne palivá

Slinok sa vyrába v rotačných peciach pri extrémne  vysokých teplotách (1450 ⁰C) spaľovaním rôznych druhov palív.  Emisie CO₂ možeme znížiť ak namiesto tradičných fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, rafinérsky koks) používame alternatívne palivá na produkcie tepelnej energie. Tento proces je známy aj ako energetické zhodnocovanie. Alternatívne palivá sa vyrábajú z biomasy, upraveného priemyselného alebo komunálneho odpadu, ktorý sa následne nemusí skládkovať. Zároveň šetríme prírodné zdroje nahradením tradičných fosílnych palív, akými sú uhlie, rafinérsky koks a zemný plyn. V porovnaní s konvenčnými palivami sa tak ušetrí až 30 % emisií CO₂. Najväčší prínos v znižovaní emisií CO₂ majú alternatívne palivá s obsahom biomasy, ktoré po spálení považujeme za 100% emisne NEUTRÁLNE.

Výhody alternatívnych palív:

 • Zníženie CO₂
 • Neutrálne CO₂
 • Šetrenie prírodných zdrojov
 • Predchádzanie skládkovaniu odpadu
 • Popol sa zapracuje do výrobku

3. Energetická účinnosť

Výroba slinku, ako základnej zložky cementu, si vyžaduje spotrebu veľkého množstva energie. K optimalizácii výroby patrí aj znižovanie celkovej spotreby energie, kde využitím odpadového tepla vyrábame elektrickú energiu.  Týmto spôsobom dokážeme pokryť až 18 % celkovej spotreby elektriny našej cementárne.

4. Náhradné materiály pri výrobe cementu

Tieto materiály sú schopné (chemicky, alebo fyzikálne) nahradiť hlavnú zložku cementu: slinok. Sú CO₂-neutrálne, takže ich pridanie nielen zlepšuje vlastnosti produktu, ale aj znižuje emisie CO₂.

 • troska z výroby ocele
 • popolček z elektrární
 • prírodný puzolán
 • vápenec

V závislosti na výrobku a samotného použitia cementu, môžu tieto materiály ušetriť až 60 % emisií CO₂, ktoré by inak vznikli pri výrobe slinku.