Cement a vznik CO₂

Výroba cementu je energeticky náročným procesom, pri ktorom sa uvoľňujú skleníkové plyny, najmä CO₂. V podniku Danucem, poprednej spoločnosti nášho regiónu, sa snažíme o všetko čo je v našich silách, aby sme znížili emisie CO₂. Za týmto cieľom používame alternatívne surovíny a palivá, a optimalizáciou našej výroby znížujeme spotrebu energie. Takto naše cementárne môžu prispieť k zavedeniu obehového hospodárstva a tým aj k zmierneniu klimatických zmien.

Ako sa vyrába cement?


Cement je vyrobený zo slinku + rôznych doplnkových materiálov. Postup je nasledovný:

 1. Príprava surovín na výrobu slinku (vápenec, trocha hliny + rôzne alternatívne prísady ako troska, stavebný a demolačný odpad, alebo iný materiál)
 2. Spaľovanie slinku v peciach pri 1450 ⁰C
 3. Mletie slinku a pridaných materiálov

Aký je vplyv výroby cementu na emisie CO₂?  

1. Surovina na výrobu slinku

Najväčším zdrojom CO₂ je proces, ktorý nazývame kalcinácia (spaľovanie) vápenca. Aby sme znížili množstvo CO₂, ktoré vzniká pri kalcinácii, používame pri výrobe slinku alternatívne suroviny, ako napríklad:

 • stavebný odpad a odpad z demolácií,
 • tehly a dlaždice z zbúrania,
 • zlievarenské formy a piesok,

ktoré nahrádzajú prírodné materiály používané pri výrobe slinku.. Väčšina týchto alternatívnych surovín neobsahuje CO₂, takže v dôsledku ich využívania  je naša CO₂ stopa pri výrobe slinku a cementu menšia. Týmto spôsobom znižujeme emisie CO₂ zo spracovanie surovín až o 30 %.

2. Alternatívne palivá

Slinok sa vyrába v rotačných peciach pri extrémne  vysokých teplotách (1450 ⁰C) spaľovaním rôznych druhov palív.  Emisie CO₂ možemeznížiť ak namiesto tradičných fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, rafinérsky koks) používame alternatívne palivá na produkcie tepelnej energie. Tento proces je známy aj ako energetické zhodnocovanie. Alternatívne palivá sa vyrábajú z biomasy, upraveného priemyselného alebo komunálneho odpadu, ktorý sa následne nemusí skládkovať. Zároveň šetríme prírodné zdroje nahradením tradičných fosílnych palív, akými sú uhlie, rafinérsky koks a zemný plyn. V porovnaní s konvenčnými palivami sa tak ušetrí až 30 % emisií CO₂. Najväčší prínos v znižovaní emisií CO₂ majú alternatívne palivá s obsahom biomasy, ktoré po spálení považujeme za 100% emisne NEUTRÁLNE.

Výhody alternatívnych palív:

 • Zníženie CO₂
 • Neutrálne CO₂
 • Šetrenie prírodných zdrojov
 • Predchádzanie skládkovaniu odpadu
 • Popol sa zapracuje do výrobku

3. Energetická účinnosť

Výroba slinku, ako základnej zložky cementu, si vyžaduje spotrebu veľkého množstva energie. K optimalizácii výroby patrí aj znižovanie celkovej spotreby energie, kde využitím odpadového tepla vyrábame elektrickú energiu.  Týmto spôsobom dokážeme pokryť až 18 % celkovej spotreby elektriny našej cementárne.

4. Náhradné materiály pri výrobe cementu

Tieto materiály sú schopné (chemicky, alebo fyzikálne) nahradiť hlavnú zložku cementu: slinok. Sú CO₂-neutrálne, takže ich pridanie nielen zlepšuje vlastnosti produktu, ale aj znižuje emisie CO₂.

 • troska z výroby ocele
 • popolček z elektrární
 • prírodný puzolán
 • vápenec

V závislosti na výrobku a samotného použitia cementu, môžu tieto materiály ušetriť až 60 % emisií CO₂, ktoré by inak vznikli pri výrobe slinku.