Vlastnosti

 • vysoká počiatočná pevnosť
 • pevnostná trieda 42,5 R
 • rýchly nárast počiatočných pevností
 • vysoká konečná pevnosť v tlaku
 • nízke objemové zmeny
 • výborná spracovateľnosť
 • skvelá kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vysoký vývin hydratačného tepla

Použitie

 • betón do bytovej a občianskej výstavby
 • výroba betónu vyšších pevnostných tried
 • konštrukcie zo železobetónu
 • konštrukcie s požadovanou vyššou počiatočnou pevnosťou
 • stavebné dielce a betonárske tovary
 • priemyselná výroba omietok a mált

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • CEM I 42,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.