Vlastnosti

 • pevnostná trieda 32,5 R
 • rýchly vývin počiatočných pevností
 • skvelá kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • vysoký vývin hydratačného tepla

Použitie

 • výroba prostého betónu a železobetónu
 • betón nižších a stredných pevnostných tried
 • transportovaný betón

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Rohožníku

Normy

 • CEM II/B-M 32,5 R zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.