Vlastnosti

 • pevnostná trieda 42,5 N
 • normálna počiatočná pevnosť
 • výborná spracovateľnosť
 • skvelá kompatibilita s plastifikačnými prísadami
 • nízke objemové zmeny
 • vysoké konečné pevnosti v tlaku

Použitie

 • prostý betón v bytovej a občianskej výstavbe
 • výroba betónu vyšších a stredných pevnostných tried
 • konštrukcie zo železobetónu
 • skvelý na transportovaný betón
 • nivelizačné hmoty a špeciálne malty

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Rohožníku

Normy

 • CEM II/A-S 42,5 N zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem (Slovakia) as has an established quality management system EN ISO 9001, an environmental management system EN ISO 14001 and an occupational health and safety management system EN ISO 45001.